Velferdsrett I: grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Velferdsrett I

Gyldendal juridisk

  • 300 kr


Velferdsrett I: grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang. Velferdsrett I av Asbjørn Kjønstad omhandler de ulike velferdsrettslige rettighetene, særlig rett til trygdeytelser, økonomisk sosialhjelp, helse- og omsorgstjenester, opplæring og arbeid.Boken omtaler en rekke nye lovbestemmelser. Særlig viktig er de nye lovbestemmelsene om alderspensjon og arbeidsavklaringspenger fra folketrygden, og ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om sosiale tjenester i NAV.Det er foretatt store endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, tidligere pasientrettighetsloven, hvor borgernes rett til helse- og omsorgsytelser nå er samlet. Vesentlige endringer er foretatt i spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, arbeidsmiljøloven, opplæringsloven, barnehageloven og andre lover. Det er også viktige reformer på gang, og de er gitt en viss omtale i denne boka.Det er gjennomgående foretatt store endringer, blant annet for å gi menneskerettighetene en mer framtredende plass.Denne utgaven av Velferdsrett I er ajourført per 1. august 2012 når det gjelder lovgivning, rettspraksis, forskrifter og trygdesatser.Boken er skrevet som lærebok til masterstudiet i rettsvitenskap. Supplert med Velferdsrett II dekker den også lærestoffet i juss ved de sosialfaglige studieretningene.Velferdsrett I er også meget aktuell for NAV-ansatte, helsearbeidere, sosialarbeidere, barnevernspedagoger og ansatte i ulike offentlige etater og interesseorganisasjoner.

Forfattere: Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 627
ISBN: 9788205430365 Vekt: 1132 g
Forlag: Gyldendal juridisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2012 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også